Logga in

till samtliga tjänster inom utbildningsförvaltningen med ett och samma användarnamn

Inloggningen är avsedd för medlemmar av det tillitsbaserade nätverket för Haka.

Du kan använda suomi.fi-identifiering, om din personbeteckning ingår i administratörsuppgifterna i systemet.

Information om tjänsterna

Arvo – informationstjänst för effektivering inom utbildningsförvaltningen

Informationstjänsten Arvo är ett datainsamlingssystem. Via systemet samlar man in jämförbara uppgifter som utgör grund för utvärderingen av utbildningens effektivitet. Mera information: arvo@csc.fi.

ePUK

I tjänsten ePUK samlas uppgifter om studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet. Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet är ett verktyg för studerande, lärare och handledare i läroanstalter och på arbetsplatser. Mer information och rådgivning: ehoks@opintopolku.fi

eGrunder

Tjänsten eGrunder är en plattform för att utarbeta läroplans- och examensgrunder och grunder för utbildningar. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att grunderna som finns i tjänsten vid behov ändras eller revideras samt för att nya grunder utarbetas. En länk till de lokala verktygen (LP-verktyg, YRKESKUNNANDE-verktyg) för utbildningsanordnarna finns under eGrunder. Användarrådgivning: egrunder@studieinfo.fi

Koski

Tjänsten för nationella studierätter och prestationer – Koski samlar uppgifter om elevers och studerandes separata studieprestationer och avlagda examina. Tjänsten innehåller uppgifter om studerandes studierätter och centralt innehåll och kompetenskrav i avlagda examina. Användarrådgivningen för Koski: koski@opintopolku.fi

Registret över rättstolkar

Registret upprätthålls för att säkerställa tillgången på kompetenta rättstolkar. Mera information: oikeustulkkirekisteri@oph.fi.

Oiva

OIVA - Utbildningsförvaltningens styrning- och regleringstjänst. En tjänst för ansökan om tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbildning och ändra utbildningsuppgifter. Tjänsten tas i bruk stegvis och betjänar i första skedet den grundläggande yrkesutbildningen.

Studieinfo

Du loggar in på Administratörens arbetsbord i Studieinfo med ett användarnamn, vilket du får av exempelvis den ansvariga användaren/huvudanvändaren i din egen organisation. De tjänster som visas på arbetsbordet beror på hurudana rättigheter du har.

Statsunderstödssystemet

Genom statsunderstödssystemet genomförs och behandlas statsunderstöd som beviljats av Utbildningsstyrelsen. Systemanvändare är tjänstemän vid Utbildningsstyrelsen.

Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) sammanför planerings- och styranknuten information på nationell nivå inom småbarnspedagogiken så att den finns koncentrerat på ett ställe. Barn, verksamhetsställen och personal inom småbarnspedagogiken är viktig information i sammanhanget. Kundtjänst: varda@opintopolku.fi